Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

VABILO K SODELOVANJU: Demontaža dotrajane opreme ter dobava in postavitev nove opreme

Knjiznica2

POVABILO K SODELOVANJU

 Naročnik, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Demontaža dotrajane opreme ter dobava in postavitev nove opreme – arhivskih regalov«.

Predmet javnega naročila je demontaža obstoječih in dotrajanih arhivskih regalov v poslovni stavbi v Kopru, na naslovu Ankaranska cesta 12 ter nakup, dobava in montaža arhivskih regalov za usposobitev arhivov v poslovnih oz. specializiranih skladiščnih prostorih v pritličju poslovne stavbe v Kopru, na naslovu Vanganelska cesta 26, zaradi zagotovitve trajnega in primernega skladiščenja dokumentarnega in drugega gradiva, skladno s predpisanimi standardi in normative.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Obseg navedenih del je razviden iz te dokumentacije.

 Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5142 najkasneje do dne 13.08.2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Direktor

David Runco

 

Dokumentacija:

OK Srečka Vilharja – JNMV Razpisna dokumentacija

TLORIS – Ankaranska cesta 12 skladišče

TLORIS – Vanganelska cesta 26 skladišče

ESPD_arhivski regali  *  V primeru težav se obrnite na naslov tina.sarazin@kp.sik.si.