Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Hišni red

OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER

Trg Brolo 1, 6000 Koper – Capodistria

 

Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je direktor zavoda prof. Evgen Koštial dne 14.4.2006 na predlog strokovnega sveta knjižnice z dne 31.3.2006  sprejel

 

HIŠNI RED

 

Knjižničarjev odnos do uporabnikov temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter spoštovanju tako na strokovni kot človeški ravni. Enako ravnanje knjižničar pričakuje od uporabnikov.

 

Obiskovalci knjižnice so v skladu s poslovnikom knjižnice dolžni spoštovati in upoštevati pravila obnašanja oz. hišni red, s tem, da:

 

 • se ob prihodu v knjižnico evidentirajo s člansko izkaznico ali drugim dokumentom, če še niso člani,

 

 • se primerno vedejo v knjižničnih prostorih in ne ovirajo in motijo drugih obiskovalcev in uporabnikov knjižnice ter zaposlenih – za otroke pri tem prevzamejo vso odgovornost starši ali njihovi odrasli spremljevalci,

 

 • odgovorno in skrbno ravnajo s knjižničnim gradivom, opremo in nepremičninami,

 

 • ob izposoji:
 • pregledajo gradivo in opozorijo knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sami odgovarjajo za škodo,
 • preverijo ali izpis izposojenega gradiva ustreza dejanskemu stanju, saj kasnejših reklamacij ni možno upoštevati,

 

 • upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici,

 

 • ne uporabljajo mobilnih telefonov, ne vstopajo z rolkami ali v spremstvu domačih živali, ne vozijo v knjižnico koles, koles z motorji in drugih prevoznih sredstev ter v prostorih knjižnice ne kadijo in ne uživajo hrane in pijače,

 

 • ne vstopajo v delovna območja zaposlenih in se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa knjižnice, razen v primeru organiziranih prireditev knjižnice,

 

 • v primeru sprožitve alarmnega sistema za varovanje gradiva sodelujejo z delavci knjižnice pri odpravi vzroka, zaradi katerega se je sprožil alarm in dovolijo vpogled v osebno prtljago,

 

 • upoštevajo navodila požarnega reda,

 

 • upoštevajo red v čitalnicah:
  • čitalnice so namenjene predvsem študiju in znanstvenoraziskovalnemu delu, zato je v teh prostorih potrebna tišina,
  • uporabnik lahko zasede le 1 sedež,
  • rezervacija čitalniških mest ni mogoča,
  • upošteva se minimum osebne higiene,

 

 • upoštevajo pravila uporabe osebnih računalnikov v knjižnici:
 • računalnike lahko uporabljajo samo člani knjižnice, razen e-točke, ki jo lahko uporabljajo vsi obiskovalci knjižnice,
 • uporabniki morajo pred uporabo računalnikov izpolniti pristopni obrazec oz. pustiti pri knjižničarju člansko izkaznico oz. nečlani osebni dokument,
 • uporaba računalnika je brezplačna, tiskanje pa se zaračunava po ceniku,
 • za računalnikom je lahko le ena oseba, ki je v času svojega dela odgovorna za strojne in programske okvare,
 • uporaba računalnika je časovno omejena na 1 uro, če je več čakajočih,
 • termin za enourno uporabo računalnika je možno predhodno rezervirati,
 • za nedopustno uporabo računalnika se šteje:
  • spreminjanje nastavitev računalnika,
  • uporaba omrežja internet za pregledovanje žaljivih in pornografskih vsebin,

–   ustvarjanje, pošiljanje in objavljanje podatkov z žaljivo in pornografsko    vsebino,

–     masovno razpošiljanje elektronskih sporočil (SPAM),

–     uporaba omrežja internet za komercialne namene,

–     uporaba programske opreme za računalniške igrice,

–     uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,

–     uporaba nelegalne programske opreme,

–    uporaba programov in postopkov, katerih namen ali posledica je krnjenje    integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja,

–  neupravičen dostop do podatkov, programske opreme, servisov in             uporabniških imen na računalnikih ali omrežjih, za katere nimajo            ustreznih  pooblastil,

 

 • knjižnica fotokopira le svoje gradivo, ob upoštevanju Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, pri čemer lahko fotokopiranje odkloni, če le-to gradivo uničuje.

 

Zaposleni v knjižnici imajo pravico odstraniti iz knjižnice tistega, ki se ne ravna po teh pravilih.

 

 

Direktor:

Evgen Koštial prof.