Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Lokalno

Domoznansko območje

V okviru domoznanske dejavnosti zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo gradivo lokalnega območja, t.j. območja Južne Primorske z občinami Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna ter Tržaške, Goriške in Beneške Slovenije, ko gre za manjšinska in obmejna vprašanja zamejskih Slovencev ter hrvaške Istre, ko gre za manjšinska vprašanja Italijanov v Istri; Primorske v celoti, ko gre za dela, ki obravnavajo širšo Primorsko. 

Zbirka Sv. Marte 1
Zbirka Sv. Marte 3
Grisonijeva Zbirka 2

Portali z domoznansko vsebino

V zadnjih desetletjih je pomembno vlogo pri razvoju domoznanske dejavnosti odigrala digitalizacija. V knjižnici smo digitalizacijo prepoznali kot pomembno orodje za približevanje svojih zbirk širšemu krogu prebivalstva. Domoznansko gradivo digitaliziramo, omogočamo in spodbujamo objavljanje gradiva na spletu.

Domoznanske knjižne zbirke

V domoznanske zbirke vključujemo knjižnično gradivo, ki se po vsebini nanaša na območje, je nastalo na tem območju ali so ga ustvarili avtorji s tega območja. Poleg domoznanskih zbirk hranimo tudi nekatere posebne zbirke, kot so zbirke redkih tiskov, slikovnega gradiva in zapuščine. 

Vse domoznansko gradivo je dragoceno, ne samo redko, staro in zgodovinsko, ampak tudi novo in sodobno. Zbirka kot celota predstavlja kulturni in bibliografski unikum, ki mu je treba zagotoviti neokrnjenost in nenehno dopolnjevanje. Zaradi tega je treba tako gradivo varovati in izposojati pod posebnimi pogoji.

Domoznansko gradivo je ločeno od ostalega gradiva v knjižnici. Postavljeno je po sistemu tekoče številke, numerus currens in se izposoja prezenčno v knjižnici. Monografskih in serijskih publikacij z neknjižnim gradivom, torej knjig, časnikov, zemljevidov, fotografij, razglednic, muzikalij, avdio, video in digitaliziranega gradiva je okoli 30000 enot.

Najstarejša in najpomembnejša med posebnimi zbirkami je zbirka Rara – to je zbirka redkih in dragocenih kodeksov in knjig. Kodeksi so rokopisne knjige. Dragocene so tudi inkunabule ali prvotiski, ki so prvenatisnjene knjige pred letom 1501. Pravijo jim tudi papirnati sadeži. Hranimo šest prvotiskov. Omeniti velja še dragocene knjige iz 16. in 17. stoletja, t.i. cinquecentine in seicentine, med katerimi zagotovoizstopajo velike korne knjige, natisnjene v sloviti tiskarski delavnici Luc’Antonie Giunte v Benetkah.

Zbirka Rara Bibliotheca Iustinopolitana 1Zbirka Rara Bibliotheca Iustinopolitana 3Zbirka Rara Bibliotheca Iustinopolitana 2

 

Grofje Grisoni so bili zelo premožni, kar je razvidno iz najlepše in najbolj bogate zasebne knjižnice v Kopru. Knjižnico je postavil Francesco Grisoni z nakupom številnih knjig na trgovskih potovanjih in jih je poslal v prevezavo v sam Pariz, središče tiskarstva, da bi celotna knjižnica dobila videz enovite zbirke, kar lahko še danes občudujemo. Knjige so postavljene v tri dvojne omare, vsaka z dvojnimi vrati in v vsaki je po sedem polic. Omare so izdelane iz kostanjevega lesa in zastekljene s kristalnimi šipami. Grisonijeva knjižnica obsega 4000 knjig in je imela v času ustanavljanja prve javne knjižnice v Kopru vsaj dvakrat večji fond. Knjižnica ima značilno razsvetljensko postavitev in enciklopedični razpon znanj in umetnosti. Danes se Grisonijeva knjižnica nahaja v Domoznanski čitalnici.

Grisonijeva Zbirka 3Grisonijeva Zbirka 2Grisonijeva Zbirka 1

Knjižnica manjših bratov observantov Sv. Ane je bila nedvomno največja knjižnica na Koprskem. Štela je gotovo 12.000 knjig. To je sprožilo domnevo, da je bila v samostanu v preteklosti tudi delavnica, v kateri so prepisovali in iluminirali rokopise. Od vsega gradiva je danes v zbirki popisanih 600 naslovov.

Zbirka Sv. Ane 3 E1592342015957

Zbirka Sv. Ane 2 E1592342203993

Zbirka Sv. Ane 1 E1592342282498

Knjižnica kapucinskega samostana Sv. Marte je lepo urejena zbirka in katalogizirana v celoti. Obsega 494 naslovov knjig. Postavljena je v sejni sobi koprske knjižnice, kjer je še vidna nekdanja razporeditev gradiva po strokah.

Zbirka Sv. Marte 3Zbirka Sv. Marte 2Zbirka Sv. Marte 1

Pasquale Besenghi degli Ughi je eden največjih istrskih poetov in njegova knjižnica je po izročilu paradni konj. Knjižna zbirka, ki se hrani v istoimenski palači sestavljajo knjige, ki so le v manjšem delu pripadale rodbini Besenghi. Kar se danes hrani v izolski palači pod tem imenom je v resnici izolski župnijski fond. Številen fond 3000 knjig je danes katalogiziran in ga je možno uporabljati ob prisotnosti bibliotekarja.

Zbirka časnikarja in publicista Staneta Vilharja, brata Srečka Vilharja, predana knjižnici leta 1983, obsega 895 naslovov knjig ter 132 map arhivskega gradiva, kjer je zbrano avtorjevo gradivo za študijo o politični zgodovini Primorske.

Hranimo bogato zbirko partizanskega tiska, povečini natisnjeno na ciklostilu, ki je odigrala pomembno povezovalno in propagandno vlogo, predvsem na Primorskem v času raznorodovanja. Zbirka obsega 118 naslovov knjig ter 85 naslovov periodike.

Predavanja, razstave, bibliopedagoška dejavnost in publicistika

Domoznansko gradivo predstavljamo v okviru bibliopedagoške dejavnosti, z razstavami inz letnimi ciklusi predavanj, ki izhajajo v knjižnični reviji Studia iustinopolitana, redka knjižna dela pa predstavljamo v knjižnični zbirki Bibliotheca iustinopolitana. 

Vol. 1: Biblija, biblicistika, biblioteka – Bibbia, biblicismo, biblioteca, Koper 2009.

Vol. 2: Mare nostrum, Koper 2010.

Vol. 1: Euthiomios Zygabenous: Commentarium libri psalmorium (graecum), grški kodeks, rokopis, f. 143, [Bizanc, XIV stoletje], Koper 2011.

Vol. 2: Peter Pavel Vergerij starejši-Pier Paolo Vergerio il vecchio: De ingenuis moribus, inkunabula, tisk v latinščini z latinskimi prevodi grških cerkvenih očetov in piscev, [Calphurnius, Padua 1475], Koper 2012.

Vol. 3: Girolamo Muzio Koprski-Girolamo Muzio giustinopolitano: Le Vergeriane, Il duello, La polvere, Le amorose, Gabriel Giolito de Ferrari, Venezia 1550, Koper 2013.

Vol. 4: Blaženi Monald Koprski-Beato Monaldo giustinopolitana, Summa de iure canonico, Ms 33 – NUK, latinski rokopisni kodeks, [Pariška šola, XIV stoletje], Koper 2013.

Vol. 5: Mestna knjižnica Koper – Biblioteca civica Capodistria, Koper 2014.

Vol. 6: Družina in Palača Bruti s knjigami koprskega škofa Avguština grofa de Brutija-La famiglia e il palazzo Bruti coi libri del vescovo giustinopolitano Agostino conte de Bruti, Koper 2014.Biblija, biblicistika, biblioteka – Bibbia, biblicismo, biblioteca

Mednarodni 20 dnevni simpozij o Svetem pismu (srečanje z verskimi skupnostmi Knjige: katoliki, Judje, protestanti, muslimani, teologija in nauk, razvoj jezika s prevajanjem Svetega pisma, razstava Svetih pisem – convegno internazionale di 20 giorni (incontro con le comunita’ religiose della Scrittura: cattolici, Ebrei, protestanti, musulmani, teologia e credo, sviluppo della lingua attraverso la traduzione della Bibbia, mostra delle varie edizioni della Bibbia), Koper-Capodistria 2007.

Mare nostrum 

Cikel predavanj na tematiko morja in Severnega Jadrana – ciclo di conferenze sulla tematica del mare nell’Adriatico settentrionale, mednarodni dvomesečni simpozij-convegno internazionale bimensile, Koper-Capodistria 2008.

Eliksir dolgega življenja – Elisir di lunga vita

8 dnevni mednarodni posvet na tematiko zdravstva in zdravilstva – convegno internazionale di 8 giorni sulla tematica della salute e medicina, Koper-Capodistria 2009.

Dragocenosti Domoznanskega oddelka Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper – I tesori del reparto di Storia patria della Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria

Enodnevni posvet s predstavitvijo knjižnih biserov koprske knjižnice – convegno e presentazione dei cimeli della nostra biblioteca, Koper-Capodistria 2009.

Domfest – 1. festival domoznanstva 

Enodnevni posvet in predstavitev strokovne publikacije, Koper 2010.

Pis(a)na kulturna dediščina, 2. konferenca domoznanskih knjižničarjev v Kopru 

Enodnevni posvet s predstavitvijo strokovne publikacije ob zaključku ureditve starih knjižnih fondov koprske knjižnice – convegno con la presentazione della pubblicazione in occasione della sistemazione dei fondi librari antichi della nostra biblioteca, Koper – Capodistria 2011.

Psalterij, grški kodeks

Predstavitev Psalterija, grškega kodeksa vzhodnega cerkvenega učitelja in carigrajskega meniha Euthimiosa Zygabenousa-presentazione dei Salmi, codice manoscritto greco del monaco bizantino e dottore della Chiesa Euthimios Zygabenus, Koper-Capodistria 2011.

De ingenuis moribus

Predstavitev temeljnega pedagoškega dela De ingenuis moribus koprskega humanista Petra Pavla Vergerija starejšega – presentazione dell’incunabolo dell’umanista capodistriano Pier paolo Vergerio il vecchio dal titolo De ingenuis moribus, Koper-Capodistria 2012.

Monaldovi dnevi

Enodnevni mednarodni posvet Monaldovi dnevi v minoritski cerkvici sv. Frančiška ter v frančiškanskem samostanu sv. Ane, Convegno internazionale su Beato Monaldo nella chiesa di S. Francesco e nel convento francescano di S. Anna, Koper-Capodistria 2012.

 

55b73174273fe67b271641b8dc737a7a&w=360&h=360&zc=1

1

2

Cinquecentine Girolama Muzia Koprčana

Predstavitev cinquecentin Girolama Muzia Koprčana-presentazione dei libri di Girolamo Muzio giustinopolitano, Koper-Capodistria 2013.

Monaldovi dnevi 2

Tridnevni mednarodni posvet Monaldovi dnevi s predstavitvijo publikacije o življenju in delu patra Atanazija Kocjančiča – convegno internazionale con presentazione della pubblicazione sulla vita e le opere di padre Atanazij Kocjančič, Frančiškanski samostan in Pretorska palača Koper, Koper-Capodistria 2014.

Predstavitev knjižnih del koprskega škofa Avguština grofa de Brutija

Predstavitev knjižnih del koprskega škofa Avguština grofa de Brutija ob 300-letnici palače Bruti, sedežem današnje knjižnice v Kopru – presentazione dei libri del vescovo giustinopolitano Agostino conte de Bruti in occasione dei trecento anni di Palazzo Bruti a Capodistria, sede odierna della Biblioteca centrale di Capodistria, Koper-Capodistria 2014.