Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper – Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria, Trg – Piazza Brolo 1, 6000 Koper – Capodistria

Tel: 05 66 32 600

Odgovorna osebaLuana Malec, direktorica
Datum prve objave kataloga12.02.2007
Datum zadnje spremembe6.02.2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu 
Druge oblike kataloga:Katalog je dostopen v tiskani obliki v tajništvu v času uradnih ur.
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

 

2.a Podatki o organizaciji organa 
Kratek opis delovnega področja organa

Kot splošna knjižnica zavod opravlja naslednje dejavnosti:

-ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu

-nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo

-skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi

-opravlja matično in domoznansko dejavnost

-utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke

-se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem

-sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva

-vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti

-izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti

-pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost

-se vključuje v vseživljenjsko učenje

-izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu / pubblica cataloghi, bibliografie e altro materiale di biblioteconomia,

-zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah

Kot osrednja omočna knjižnica opravlja naslednje dejavnosti: 

-zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij

-nudi strokovno pomoč knjižnicam s svojega območja

-koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje

-usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja

Seznam notranjih organizacijskih enot

 

Uprava 

Trg / Piazza Brolo 1, 6000 Koper – Capodistria
Tel. 05 66 32 600
Tajništvo   (Ingrid Eller Savić)
Računovodstvo  (Tina Toškan)

Oddelek za odrasle 

tel: 05 66 32 605

(Alan Rener: vodja oddelka )

Oddelek za mlade bralce 

tel: 05 66 32 617

(Tina Škrokov: vodja oddelka)

Enota Semedela 

tel: 05 62 71 434

(Alan Rener: vodja oddelka )

Enota Markovec 

tel: 05 62 85 187

(Alan Rener: vodja oddelka)

Oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino /

tel: 05 66 32 613

(Peter Štoka: vodja oddelka )

Potujoča knjižnica

tel: 041 619 386

Organi zavoda

Svet zavoda 

Alenka Plahuta (predsednik)

Alan Rener (namestnik, predstavnik delavcev/reppresentante dei lavoratori)

David Runco (predstavnik NS)

Jasna Čebron

Vesna Bidoli

Davor Briševac

dr. Sonja Fink Babič

Strokovni svet 

Marco Apolonio (predsednik)

Barbara Sušelj (namestinca)

Patricija Višnjevec

Tina Lekan Kraševec

Dolores Jakac

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva) 
2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 
Pristojna oseba:

Luana Malec

Trg / PiazzaBrolo 1, Koper – Capodistria,

tel: 030 376 242

luana.malec@knjiznica-koper.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja

 

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in opredeljujejo področje dejavnosti Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture

Zakon o knjižničarstvu

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe UL RS 73/03 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic  UL RS 29/03. 

Pravilnik o razvidu knjižnic  UL RS 105/03

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic  UL 19/03.

Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva NUK/13.6.2003 

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995. 

Sodobne razvojne smernice knjižničarske stroke

Odlok o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper   13.1.2004 Župan  (Odlok o ustanovitvi)

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. UL RS 42/2004 

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. UL RS 94/2004 

2.e Seznam predlogov predpisov 
Predlogi predpisov 
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih dokumentov

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

Poslovnik o načinu dajanja informacij za javnost Osrednje Knjižnice Srečka Vilharja Koper

Hišni red

Pravilnik o obratovalnem in delovnem času Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

– Poročilo o delu 2022

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ 
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ razpolaga 
Urnik

Oddelek za odrasle

1.9-30.6

Pon / Tor / Sre / Čet / Pet

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Poletni urnik: 1.7-31.8

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

 

Oddelek za mlade bralce

1.9-30.6

Pon / Tor / Sre / Čet / Pet

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Poletni urnik: 1.7-31.8

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

 

Oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino

1.9-30.6

Pon / Tor

11:00-17:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Poletni urnik: 1.7-31.8

Pon / Tor

11:00-17:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Knjižnica Ankaran

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Sob

08:00-13:00

Poletni urnik: 1.7-31.8

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

 

Oddelek za italijaniko

1.8-30.6

Pon / Tor / Sre / Čet

09:00-14:00

Julija zaprto

Enota Markovec

1.8-30.6

Pon / Tor

15:00-19:00

Sre

11:00-15:00

Čet

07:00-11:00

Pet

11:00-15:00

Julija zaprto

 

Enota semedela

1.8-30.6

Pon / Tor

11:00-14:00

Sre

16:00-19:00

Čet

12:00-15:00

Pet

07:00-10:00

Julija zaprto

 

Potujoča knjižnica – Bibliobus

Po  razporedu

Julija in avgusta bibliobus ne potuje

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 

Seznam zbirkKnjižnični katalog COBISS
Knjižne novosti
Gradivo kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
Gradivo kupljeno iz sredstev osrednje območne knjižnice (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

-Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu (https://www.kp.sik.si/)

-Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v tajništvu Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

-Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS 115/03)

 
 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 Seznam desetih najbolj zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov 

Podpis odgovorne osebe:

Luana Malec, direktorica

JAVNO NAROČILO: Demontaža dotrajane opreme ter dobava in postavitev nove opreme – arhivskih regalov

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Demontaža dotrajane opreme ter dobava in postavitev nove opreme – arhivskih regalov«.

Predmet javnega naročila je demontaža obstoječih in dotrajanih arhivskih regalov v poslovni stavbi v Kopru, na naslovu Ankaranska cesta 12 ter nakup, dobava in montaža arhivskih regalov za usposobitev arhivov v poslovnih oz. specializiranih skladiščnih prostorih v pritličju poslovne stavbe v Kopru, na naslovu Vanganelska cesta 26, zaradi zagotovitve trajnega in primernega skladiščenja dokumentarnega in drugega gradiva, skladno s predpisanimi standardi in normative.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Obseg navedenih del je razviden iz te dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7540 najkasneje do dne 02.11.2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

DIREKTOR 

David Runco 

 

Razpisna dokumentacija:

Dokumentacija