Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

JAVNO NAROČILO: Demontaža dotrajane opreme ter dobava in postavitev nove opreme – arhivskih regalov

20210217 133049 940x457

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Demontaža dotrajane opreme ter dobava in postavitev nove opreme – arhivskih regalov«.

Predmet javnega naročila je demontaža obstoječih in dotrajanih arhivskih regalov v poslovni stavbi v Kopru, na naslovu Ankaranska cesta 12 ter nakup, dobava in montaža arhivskih regalov za usposobitev arhivov v poslovnih oz. specializiranih skladiščnih prostorih v pritličju poslovne stavbe v Kopru, na naslovu Vanganelska cesta 26, zaradi zagotovitve trajnega in primernega skladiščenja dokumentarnega in drugega gradiva, skladno s predpisanimi standardi in normative.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Obseg navedenih del je razviden iz te dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7540 najkasneje do dne 02.11.2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

DIREKTOR 

David Runco 

 

Razpisna dokumentacija:

Dokumentacija