Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Javni razpis za imenovanje Direktorja / direktorice Javnega zavoda Osrednja knjižnice Srečka Vilharja Koper

3076 P7307551 0bdefd1687415d6f4690e9903e37e1a8

LOGO Brez Podlage

RAZPIS

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (Uradne objave št. 2/2004, Ur. list RS, št. 35/2009) in sklepa z dne 9. 9. 2022, Svet zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper objavlja javni razpis za imenovanje

Direktorja/direktorice Javnega zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri;
 • najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
 • aktivno znanje italijanskega jezika;
 • obvladanje osnov računalnika;
 • strokovni izpit iz bibliotekarstva.

Če izbrani kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti najkasneje v dveh letih po začetku mandata. Če direktor bibliotekarskega izpita ne opravi v predvidenem roku, mu mandat preneha.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:

 1. kratek življenjepis;
 2. dokazilo o izobrazbi;
 3. predlog programa delovanja in razvoja Zavoda v prihodnjih petih letih;
 4. opis delovnih izkušenj in dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 2 alineje;
 5. kandidat izkaže vodstvene sposobnosti iz 2. alineje z ustreznimi dokazili o delovnih izkušnjah na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih, ki so po aktih o sistemizaciji določena kot vodstvena delovna mesta, kot tudi tiste delovne izkušnje, kjer gre po naravi stvari za vodilna oziroma vodstvena delovna mesta ali opravljanje vodilnih oziroma vodstvenih del;
 6. potrdilo ZPIZ o dobah vključitve v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje;
 7. dokazilo o aktivnem znanju italijanskega jezika, skladno z načinom dokazovanja pogoja, ki ga je opredelilo Ministrstvo za javno upravo v dokumentu Normativna ureditev dvojezičnega poslovanja ali potrdilo o opravljenem izpitu o znanju italijanskega jezika na nivoju vsaj B2;
 8. izjavo kandidata:
  • da je državljan Republike Slovenije,
  • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • da prostovoljno soglaša z zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega razpisa,
 • lastnoročno podpisano izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Svetu zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence (obrazec izjave je objavljen na spletni strani zavoda). V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
 • Kontaktne podatke kandidata (elektronski naslov in/ali telefonska številka) za obveščanje.

Direktor bo imenovan za dobo 5. let in je lahko ponovno imenovan. Predviden pričetek dela je 1. januarja 2023.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov:

 Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Svet zavoda, Trg Brolo 1, 6000 Koper s pripisom »NE ODPIRAJ-JAVNI RAZPIS-DIREKTOR«.

Kandidati morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko do vključno 30. 9. 2022, ali jo do tega dne oddati v tajništvo Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper, in sicer v delovnem času tajništva.

Nepravočasne prijave bodo zavržene.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.

 

Svet zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

 

PRILOGA:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV